JavaScript requeired.
Geochemical Journal
Geochemical Journal An open access journal for geochemistry
subscription
Published for geochemistry community from Geochemical Society of Japan.
cover_image

GEOCHEMICAL JOURNAL
Volume 43, No. 4

Published: 2009

Vol. 43, No. 4 (2009)

Spatial variability of soil selenium as affected by geologic and pedogenic processes and its effect on ecosystem and human health

WEIXIA SUN, BIAO HUANG, YONGCUN ZHAO, XUEZHENG SHI, JEREMY LANDON DARILEK, XIHAI DENG, HONGJIE WANG, ZHONG ZOU
Geochemical Journal, Vol. 43, No. 4, P. 217-225, 2009

Role of colloidal particles for hydrogeochemistry in As-affected aquifers of the Hetao Basin, Inner Mongolia

HUAMING GUO, BO ZHANG, SUZHEN YANG, YUAN LI, DORIS STÜBEN, STEFAN NORRA, JIANJUN WANG
Geochemical Journal, Vol. 43, No. 4, P. 227-234, 2009

Mn/Ca ratio in planktonic foraminifer from ODP Site 1144, the northern South China Sea: A possible paleoclimate indicator

GANG-JIAN WEI, LIANG ZOU, WEN-FENG DENG, XIAN-HUA LI, YING LIU, JIAN-FANG CHEN
Geochemical Journal, Vol. 43, No. 4, P. 235-246, 2009

Influence of water on yields and isotopic fractionations of gas hydrocarbons generated from oil cracking

YONGBIN JIN, XIANMING XIAO, YONGCHUN TANG, HUI TIAN, JINZHONG LIU
Geochemical Journal, Vol. 43, No. 4, P. 247-255, 2009

Single-grain detrital muscovite Rb-Sr isotopic composition as an indicator of provenance for the Carboniferous sedimentary rocks in northern Dabie, China

FUKUN CHEN, XI-YAN ZHU, WEI WANG, FANG WANG, PHAM TRUNG HIEU, WOLFGANG SIEBEL
Geochemical Journal, Vol. 43, No. 4, P. 257-273, 2009

Retraction: Paleoclimatic implications of the hydrogen isotopic composition of terrigenous n-alkanes from Lake Yamzho, southern Tibetan Plateau

ZHONGHUAN XIA, BAIQING XU, INES MÜGLER, GUANGJIAN WU, GERD GLEIXNER, DIRK SACHSE, LIPING ZHU
Geochemical Journal, Vol. 43, No. 4, P. 275-286, 2009
Note

Can pressure promote hydrocarbon generation from organic matter?—New experimental proof

WEI TAO, YAN-RONG ZOU, YULAN CAI, JINZHONG LIU, ZHIGUANG SONG, PING'AN PENG
Geochemical Journal, Vol. 43, No. 4, P. 287-292, 2009

All Issues

Current Issue:
Stats:
Impact Factor: 0.8 (2022)
Submission to final decision: 9.6 weeks (2022)
Geochemical Society of Japan

page top